Organizing Committee

Kersi Shroff ’15

Ritu Rajan ’15

Runit Mungale ’16

Gitika Mohta SIPA

Revti Gupta ’15

Debashish Bhadra ’16

Shehzad Sippy ’16

Amil Aneja SIPA

Kushal Sanghrajka ’15

Prashasti Mishra ’16

Neeraj Nair EMBA

Samir Mathrani CC’16